Kalade inspekteerimine

Seadusandlus

                                                                                               Prindi see lehekülg

Kõik kalakäitlemisettevõtted, mis töötlevad, pakendavad, ladustavad kalatooteid, peavad olema enne käitlemise alustamist Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud.

NB! Vasta järgnevale küsimusele! Klikates küsimusel on võimalik teada saada põhjalikum vastus.
Kas ka kalatöötlemislaevad peavad olema tunnustatud?
Kalatöötlemislaevad kuuluvad samuti enne käitlemise alustamist tunnustamisele. Kalatöötlemislaev on mis tahes laev, mille pardal kalatooteid käsitsetakse ühe või mitme järgmise toimingu abil, millele järgneb pakkimine või pakendamine ning vajaduse korral jahutamine või külmutamine: fileerimine, viilutamine, nülgimine, kodadest või poolmetest vabastamine, hakkimine või töötlemine. Kalatöötlemislaevadel kala töötlemisel tuleb käitlejal juhinduda Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad sätestatud toiduohutuse nõuetest.

 

See, et tarbija toidulauale jõuaks ohutu ja kvaliteetne kalatoode, teostavad Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste järelevalveametnikud regulaarset järelevalvet (vähemalt 1 kord kvartalis) kalakäitlemisettevõtetes, vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud inspekteerimisplaanile ja juhtudel, kui on põhjust arvata, et tegemist on õiguserikkumisega. Järelevalveametnik planeerib inspekteerimise ja proovide võtmise sagedused, lähtudes õigusaktides sätestatud ja Veterinaar- ja Toiduameti poolt kehtestatud dokumentide nõuetest.

Tulenevalt Toiduseaduse paragrahvi 9 lõikest 6 peab käitleja tunnustamisel valitsenud tingimusi muutvatest ehituslikest, tehnoloogilistest, töökorralduslikest ja muudest ümberkorraldustest ning käitlemise peatamisest või lõpetamisest teatama tunnustamist korraldavale järelevalveasutusele, edastades viimasele sellekohase kirjaliku teate. Ümberkorralduste tegemise ajal on käitlemine keelatud ning käitlemist võib pärast ümberkorralduste lõpetamist jätkata ainult järelevalveametniku loal.

Kalakäitlemisettevõtetel tuleb käitlemisel juhinduda Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad sätestatud toiduohutuse nõuetest. Kalatoodete märgistamisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusest nr 324 Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord ning Komisjoni määrusest (EÜ) 2065/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest 22. oktoober 2001.

Oluline on järgida ka järgnevat KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2074/2005, 5. detsember 2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004.
Tutvuge kaladega seonduvate osadega järgneval lingil kilikkides.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:ET:PDF

<< Eelmine leht
  / Järgmine leht >>